Kvalitets- och Miljöpolicy

Kvalitetspolicy 

Myresjökök skall alltid eftersträva att göra rätt från början, aldrig skicka vidare en felaktig produkt eller tjänst till nästa led. 

Kommentarer 
• Det är aldrig rätt att medvetet förädla eller skicka vidare en produkt eller tjänst som inte överensstämmer med specifikation. I tveksamma fall tillkallas Fabriksledning eller kund för eventuella tolkningar eller dispenser. 
• Tidhållning i varje led är av yttersta vikt i hela värdekedjan för att uppnå utlovad leveranssäkerhet. I de fall vi måste välja mellan rätt tid eller rätt kvalitet, d v s rätt specifikation, går kvalitet före. 
• Rätt kvalitet på produkter, transporter och tjänster gör att kunderna blir nöjda och kommer tillbaka. Fel kvalitet på produkter och tjänster gör att produkterna kommer tillbaka men inte kunderna. 
• Med nöjda kunder kan vi fortsätta att utvecklas och trygga vår framtid. 
• Vi strävar alltid efter att förbättra oss själva och vårt kvalitetsledningssystem genom utbildning, kommunikation, delaktighet och förebyggande åtgärder. 
• Vi skall alltid försöka hålla vad vi lovat till såväl interna som externa kunder. För att säkerställa att inga missförstånd uppstår skall vi söka förstå kundens krav och uppfylla dessa. 

Vi mäter vår kvalitet på produkter och tjänster med olika nyckeltal, en positivt utveckling på dessa visar att vi är på rätt väg. En negativ utveckling medför att vi omedelbart tillsätter handlingsprogram och extraordinära insatser. Underlåtenhet att göra detta medför drastiska konsekvenser för verksamheten. 

Ett sätt är att uppnå detta är att ständigt påminna om våra kvalitetsmål, vår policy och vad våra kunder tycker om oss. 


Miljöpolicy

 Myresjökök skall fortlöpande arbeta för att minimera sin miljöpåverkan, med syfte att minska föroreningar till luft, vatten och mark. 

Vi skall 
• arbeta för avfallsminskning, återvinning alt. energiutvinning 
• utbilda all personal i grundläggande miljötänkande 
• ta hänsyn till miljöfaktorer vid utveckling av nya produkter 
• uppfylla eller överträffa kraven i lagar, förordningar och regler 
• verka för att minska miljöpåverkan vid transporter till/från företaget 
• minska användandet av lösningsmedel/ andel färg 
• arbeta på ett sätt som präglas av ständiga förbättringar

Dela |